• Latviešu
 • English

Šuvējs (pēc 8.klases)

Izglītības programma: Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Iegūstamā kvalifikācija: Šuvējs

Mācību ilgums: 3 gadi

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 8 klases

Valsts budžeta stipendija no EUR 10 līdz EUR 150. Stipendijas apmērs katru mēnesi izglītojamajiem tiek noteikts, ņemot vērā mēneša vidējos vērtējumus, katrā mācību priekšmetā un stundu apmeklējumu.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā,sagatavot šuvēju, kurš šuj šūto izstrādājumu pilna procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 

 1. Sagatavot darba vietu atbilstoši dotajam uzdevumam, izvēloties piemērotus palīgmateriālus, instrumentus, iekārtas un to palīgierīces.
 2. Izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu mezglu apstrādi.
 3. Izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu palīgmateriālus un furnitūru.
 4. Komplektēt detaļas atbilstoši atzīmēm uz piegrieztajām detaļām.
 5. Pārbaudīt piegriezto detaļu atbilstību izgatavojamam mezglam, ņemot vērā pieļaujamās nobīdes piegriezumos.
 6. Piegriezt atsevišķas detaļas vai elementus, ņemot vērā tehnoloģiskos noteikumus, izmantojot dotos lekālus vai piegrieztnes un atbilstošus instrumentus.
 7. Novērtēt šūšanas iekārtu vizuālo un tehnisko atbilstību iekārtu tehniskās dokumentācijas prasībām.
 8. Veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši iekārtu lietošanas un tehniskās dokumentācijas prasībām.
 9. Kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, patstāvīgi izvēloties atbilstošās iekārtas un instrumentus.
 10. Sagatavot izstrādājumus laikošanai, lietojot atbilstošas iekārtas, palīgmateriālus un instrumentus.
 11. Regulēt iekārtas atbilstoši paredzētajiem šūšanas un higrotermiskās apstrādes parametriem.
 12. Veikt nepieciešamo izstrādājumu detaļu apstrādi un dublēšanu ar palīgmateriāliem pirms mezglu šūšanas.
 13. Izgatavot izstrādājumus, ievērojot šūšanas secību un dotos tehnoloģiskos norādījumus.
 14. Novērst sīkus defektus šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā, ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas prasības.
 15. Izvēlēties un veikt izstrādājumu materiālam atbilstošas starpoperācijas un gala higrotermisko apstrādi.
 16. Labot izstrādājumu, novērtējot defekta veidu, izvēloties piemērotākos materiālus un apstrādi tā novēršanai.
 17. Sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem aktuālu jautājumu risināšanā.
 18. Organizēt darbu saskaņā ar termiņiem, resursiem, kvalitātes prasībām, izrādot patstāvību un ieinteresētību resursu taupībā.
 19. Aizpildīt iekšējo dokumentāciju atbilstoši konkrētās darbības reglamentējošai dokumentācijai.
 20. Ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
 21. Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 22. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
 23. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 24. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
 25. Sniegt pirmo palīdzību.
 26. Lietot profesionālo terminoloģiju.
 27. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

 

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija
 • Apģērbu konstruēšana un modelēšana
 • Tekstilmateriālu mācība
 • Šūšanas rūpniecības iekārtas un instrumenti
 • Speciālā zīmēšana
 • Komercdarbības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Darba un sociālās tiesības
 • Saskarsme
 • Praktiskās mācības šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši arodizglītības programmu ar pedagoģisko korekciju un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, nokārtojuši pamatizglītības valsts pārbaudījumus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, saņem atestātu par arodizglītību un apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt mācīties vidējās vispārizglītojošajās mācību iestādēs, arodizglītības programmās un profesionālās vidējās izglītības programmās;
 • izglītoties profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros

 Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski