• Latviešu
 • English

Pavāra palīgs

Izglītības programma: Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Pavāra palīgs

Mācību ilgums: 3 gadi

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 7 klases

Valsts budžeta stipendija no EUR 10 līdz EUR 150. Stipendijas apmērs katru mēnesi izglītojamajiem tiek noteikts, ņemot vērā mēneša vidējos vērtējumus, katrā mācību priekšmetā un stundu apmeklējumu.

Programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš ir ieguvis vispārējo pamatizglītību un speciālista vadībā veic pārtikas produktu pirmapstrādi, prot rīkoties ar ēdināšanas uzņēmumu aprīkojumu, gatavo vienkāršus ēdienus un piedevas, veic ēdināšanas uzņēmumu aprīkojuma apkopi, ievēro sanitārijas, higiēnas un darba drošības noteikumus, prot strādāt komandā.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 

 1. sekmēt vērtību sistēmas un attieksmju veidošanos, kas nepieciešams patstāvīgai dzīvei sabiedrībā;
 2. attīstīt vispārējās intelektuālās darbības prasmes un spējas;
 3. veidot prasmi teorētiski un praktiski apgūt profesionālajai kvalifikācijai atbilstošās tehnoloģijas un vidi;
 4. veidot prasmi lietot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas, sekmēt priekšstata veidošanos par darba tiesiskajām attiecībām, ekonomisko procesu norisi mūsdienu sabiedrībā;
 5. sekmēt izpratni par vides un darba aizsardzību;
 6. veidot pilsonisku attieksmi pret valsts un sabiedrības drošību;
 7. attīstīt mācīšanās prasmes un interesi par izglītības turpināšanu;
 8. sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū;
 9. veicināt zināšanu, prasmju un sociālo kompetenču apguvi, attieksmju veidošanos, lai nodrošinātu pirmā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi;
 10. organizēt savu darba vietu un darbu atbilstoši darba drošības noteikumiem;
 11. ievērot sanitārijas un higiēnas noteikumus;
 12. lietot racionālus darba paņēmienus;
 13. veikt izejvielu (dārzeņu, gaļas, zivju) pirmapstrādi;
 14. sagatavot pusfabrikātus;
 15. gatavot vienkāršus ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam;
 16. ievērot ekspluatācijas noteikumus, strādājot ar ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu;
 17. lasīt tehnoloģisko karti;
 18. ievērot produktu realizācijas un uzglabāšanas noteikumus;
 19. sakārtot darba vietu darba dienas beigās;
 20. izkopt prasmes galda klāšanā, vienkāršu ēdienu pasniegšanā ikdienā un svētkos;
 21. sniegt mutisku informāciju par savu darbu;
 22. sadarboties ar kolēģiem un klientiem;
 23. ievērot profesionālās ētikas principus;
 24. sniegt pirmo palīdzību.

 

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālo pamatizglītības programmu ar pedagoģisko korekciju un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, nokārtojuši pamatizglītības valsts pārbaudījumus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, saņem apliecību par profesionālo pamatizglītību un apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;
 • izglītoties profesionālās pilnveides izglītības programmās.

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski