• Latviešu
 • English

Namdaris

Izglītības programma: Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Namdaris

Mācību ilgums: 4 gadi

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 9. klases

Valsts budžeta stipendija no EUR 10 līdz EUR 150. Stipendijas apmērs katru mēnesi izglītojamajiem tiek noteikts, ņemot vērā mēneša vidējos vērtējumus, katrā mācību priekšmetā un stundu apmeklējumu.

Programmu iespējam apgūt arī pēc 12.klases, mācoties 1,5 gadus. Skaties šeit!

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi, sagatavot kvalificētu Namdari būvniecībā koka konstrukciju veidošanā, koka būvkonstrukciju un ēku izgatavošanā un to tehnoloģiskajos procesos, kā arī citu būvdarbu tehnoloģijās. Namdaris var patstāvīgi plānot veicamā darba operācijas un organizēt darba vietu, strādāt būvfirmās un celtnieku brigādēs, kā arī patstāvīgi izpildīt namdara darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt:Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē.
 2. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu:
 • Organizēt darbu atbilstoši drošības tehnikas noteikumiem un tehnoloģijas prasībām;
 • Veikt darba izpildīšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanas darbus;
 • Izvēlēties un pielietot instrumentus un mehānismus atbilstoši tehnoloģijai un darba uzdevumam;
 • Veikt namdara darbus celtniecībā;
 • Izpildīt kokizstrādājumu ķīmiskās aizsardzības pasākumus, pielietojot nemehanizētās materiāla uzklāšanas metodes vai iegremdēšanu;
 • Izmantot darba procesā nepieciešamo tehnisko dokumentāciju;
 • Kontrolēt izpildītā darba kvalitāti, kā arī darbu gaitu atbilstoši projekta kalendārajam grafikam;
 • Ievērot vispārējās un speciālās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumus;
 • Komunicēt ar darba procesā iesaistītajām personām, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus;
 • Iegūt nepieciešamo informāciju un to lietot praksē;
 • Sniegt pirmo palīdzību;
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 • Identificēt draudus vides aizsardzības jomā un organizēt savlaicīgus pasākumus to novēršanai;
 • Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Koksnes apstrādes pamati
 • Būvgaldnieku darbi
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Namdaru darbi
 • Materiālmācība
 • Rasēšana
 • Koka konstrukcijas
 • Ģeodēzija
 • Darba un vides aizsardzība, darba tiesības, veselības mācība
 • Stilu mācība
 • Būvnormatīvi un tāmes
 • Projektēšana
 • Praktiskās mācības:
  • Namdaru darbi celtniecībā
  • Sienu konstrukcijas
  • Koka konstrukcijas
  • Guļbūvju sienas
  • Jumtu izbūve
  • Grīdu izbūve
  • Griestu izbūve
  • Stāvbūves

 Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamajiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējās izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus – četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, ar kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmumu piešķir Namdara kvalifikāciju un izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tālākās izglītības iespējas:

 • Turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās;
 • Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās;
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju kursos un semināros.

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Plašāka informācija