• Latviešu
 • English

Jumiķis (4 gadi)

Izglītības programma: Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Jumiķis

Mācību ilgums: 4 gadi

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 9. klases

Valsts budžeta stipendija no EUR 10 līdz EUR 150. Stipendijas apmērs katru mēnesi izglītojamajiem tiek noteikts, ņemot vērā mēneša vidējos vērtējumus, katrā mācību priekšmetā un stundu apmeklējumu.

Programmu iespējam apgūt arī pēc 12.klases, mācoties 1,5 gadus. Skaties šeit!

Programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi, sagatavot kvalificētu  darba darītāju jumta klāju izgatavošanā, jumta seguma uzklāšanā un jumtu konstrukciju montāžā. Jumiķis var strādāt būvfirmās, kā arī patstāvīgi, apvienojoties brigādēs, izpildot jumiķa darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās. Profesionālajā jomā var organizēt un vadīt nelielas darba grupas; veikt elementārus aprēķinus.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

 1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē.
 2. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu:
 • Izmantot darba procesā piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus;
 • Veikt instrumentu un mehānismu pārbaudi;
 • Izvēlēties darbam atbilstošus jumta materiālus;
 • Novērtēt to kvalitāti;
 • Izvēlēties jumta apakšklāju, pareizi to izmantot;
 • Ierīkot dažāda veida hidroizolāciju, siltumizolāciju;
 • Uzklāt jumta segumus;
 • Izveidot jumta sateces, kores;
 • Iestrādāt skursteni , jumta logu jumta segumā;
 • Izvēlēties un montēt ūdens novadīšanas sistēmas;
 • Ievērot darba drošību, veicot celtniecības darbus;
 • Ievērot videi draudzīgas metodes materiālu un sagatavju pārpalikumu likvidēšanā;
 • Izmantot būvniecības procesā nepieciešamo dokumentāciju;
 • Pārbaudīt izmēru atbilstību rasējumiem, projektam;
 • Kontrolēt savu darbu tā izpildes procesā;
 • Aprēķināt darba samaksu;
 • Aprēķināt darba apjomus un materiāla patēriņu;
 • Orientēties darba likumdošanā
 • Izvēlēties materiālus pēc projekta;
 • Veikt mērījumus un izgatavot darba skices;
 • Novērtēt darba izpildi

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Matemātiskie aprēķini
 • Darba instrumenti
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Jumiķa darbi
 • Materiālmācība
 • Rasēšana
 • Būvmehānikas pamati
 • Koka konstrukcijas
 • Darba un vides aizsardzība, darba tiesības, veselības mācība
 • Stilu mācība
 • Būvnormatīvi un tāmes
 • Projektēšana
 • Praktiskās mācības:
  • Jumta segumu uzklāšana
  • Jumta sateces, kores izveidošana
  • Jumta logu, skursteņu iestrādāšana
  • Hidroizolācijas, siltumizolācijas ierīkošanas
  • Ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana
  • Koka konstrukcijas
  • Jumta apakāšklāja  izveidošana
  • Jumta konstrukciju izbūve

  Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamajiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējās izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus – četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, ar kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmumu piešķir Jumiķa kvalifikāciju un izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tālākās izglītības iespējas:

 

 • turpināt izglītoties 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās,
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās,
 • iegūt akadēmisko izglītību augstskolās.

 

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Papildus informācija