• Latviešu
 • English

Jumiķis

Izglītības programma: Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Jumiķis

Mācību ilgums: 1,5 gadi (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem.

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Apmācība notiek sadarbībā ar amata meistariem no Latvijas Amatniecības kameras, Jumiķu apvienības un Rukky, Rockwool, Artiva, Velux un citu uzņēmumu speciālistiem.

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot jumiķus, kuri ieguvuši nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, sagatavoti kvalificētam darbam būvniecībā jumta konstrukciju klāja izgatavošanā un dažādu jumta seguma uzklāšanā.

Profesionālās izglītības programmas profesionālie uzdevumi

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

-         kokapstrādes pamatos;

-         jumta būvkonstrukciju izgatavošanas tehnoloģijā un izbūvē;

-         jumta konstrukciju izbūvē;

-         jumta montāžas, renovācijas un restaurācijas darbos;

-         jumta materiālu klāšana (skaidas, dēlīši, niedres, dakstiņi, skārds, bituma materiāli);

-         skārda sagatavju izgatavošanā un pielietošanā, noteku uzstādīšana;

-         tehnisko rasējumu lasīšanā, skicēšanā;

-         būvdarbu apjoma novērtēšanā;

-         atbilstošu materiālu izvēlē un to daudzuma aprēķināšanā;

-         sava darba uzdevumu plānošanā;

-         darba drošības, ugunsdrošības un sanitāro prasību pārzināšanā un ievērošanā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Terminoloģija svešvalodā (rast uzturēt sarunu par būvniecību, orientēties instrumentu nosaukumos un sagatavot CV);
 • Datorprojektēšāna un būvprojektu rasējumi (vienkārši darba rasējumi, to izpildes pamatprasības, apzīmējumi, ēku projetēšanas pamatprincipi, koka konstrukciju rasējumu projektos lasīšana);
 • Jumiķa darbu tehnoloģija (iepazīšanās ar jumiķa darbu, jumta konstrukciju veidu apgūšana, jumta segumu ieklāšanas tehnoloģijas);
 • Darba instrumenti un iekārtas (galvenie darba instrumenti un iekārtas jumta izbūves veikšanai, to izmantošanas iespējas);
 • Materiālmācība (dažādu celtniecības materiālu īpašības un pielietošana, materiālu izvēles kritēriji, materiālu daudzuma aprēķināšanas pamatprincipijumta seguma un izolācijas materiālu piemeklēšana);
 • Būvdarbu organizācija (termini, darbu organizācijas noteikumi būvniecībā, celtniecības procesā notiekošie būvdarbi);
 • Būvmehānikas pamati (inženierbūvju darbs to izgatavošanas un ekspluatācijas apstākļos);
 • Darba aizsardzība (darba aizsardzības likumdošana, organizācija uzņēmumā, darba vide tās novērtēšana);
 • Biznesa pamati (ekonomikas likumsakarības, sabiedrībā notiekošie ekonomiskie un sociālie procesi);
 • Saskarsme (lietišķā etiķete, cilvēku savstarpējo attiecību veidošanās psiholoģiskie mehānismi, sevis pilnveidošanas motivācija);
 • Stilu mācība, arhitektūras vēsture (būvmākslas vēsture pasaulē un Latvijā, būvju tipi, to vēsturiskais stils, apbūves noteikumu ietekme uz ēkas veidolu, būvdetaļu ietekme uz būves stilistiku);
 • Būvnormatīvi (normatīvā sistēma būvniecībā, nepieciešamo aprēķinu veikšana);
 • Matemātiskie aprēķini, tāmes (aprēķini jumtu būvniecība darbos, materiālu, mehānismu un darbaspēka aprēķinu veikšana).
 • Jumiķa darbi (pielieto un pilnveido mācību stundās apgūtās zināšanas par jumiķa darbos  pielietojamiem materiāliem un instrumentiem, darbu izpildes tehnoloģijām, darbu plānošanu un veikšanu.
 • turpināt izglītoties koledžas un augstākās izglītības programmās (Vidzemes augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas tehniskā universitāte, Latvijas Amatniecības kameras Meistara diploms);
 • papildināt savas zināšanas profesionālās pilnveides semināros, kursos un izglītības programmās.

Praktiskās mācības

Kvalifikācijas prakses laikā var saņemt stipendiju un transporta un izmitināšanas izdevumu kompensāciju līdz EUR 71,00 mēnesī.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamajiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, ar kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmumu piešķir Jumiķa kvalifikāciju un izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus profesionālās izglītības dokumentam absolventi saņems apliecības darbam ar virvju sistēmām un pacēlāju.

Tālākās izglītības iespējas:

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros"(vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS