• Latviešu
 • English

Guļbūves ēku celtnieks

Izglītības programma: Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Guļbūves ēku celtnieks

Mācību ilgums: 10 mēnešu (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamata vai vidējā izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Apgūst: būvkoku sagatavošanu un ierīces, ekonomiku, celtniecības pamatus, guļbūves ēku celtniecību,  lietišķo informātiku, profesionālo angļu valodu. Papildus iegūst motorzāģa vadītāja apliecību darbam mežā un būvniecībā.

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavots  guļbūves ēku celtnieks, kurš prot:

 • būvēt guļbūves ēkas sedlu, brusotā krusta, krusta, dzeguļa, norvēģu (pēc izvēles) paksī;
 • montēt sienu un jumta koka būvkonstrukcijas;
 • ielikt logus un durvis;
 • numurēt guļbaļķu ēku izjaukšanai un salikšanai;
 • veikt baļķu sienu tapošanu (fiksēšanu) un siltināšanu;
 • izmantot būvniecībā mūsdienīgas ierīces, tehnoloģijas un materiālus;
 • novērtēt ēku blīvumu;
 • novērtēt ēku ilgtspējīgas būvniecības principus;
 • lietot drošus darba paņēmienus.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Angļu valodas terminoloģija (prast uzturēt sarunu par būvniecību, orientēties instrumentu nosaukumos un būvkonstrukciju elementos, sagatavot CV);
 • Datorgrafika (projekta sagatavošana);
 • Koksnes mācība (zināšanas par koksni kā būvmateriālu, atpazīt koku sugas to izvēli celtniecības darbos, kokmateriālu sagatavošana un uzglabāšana);
 • Būvkoku sagatavošana un ierīces (zināšanas par būvkoku sagatavošanas ierīcēm, drošiem darba paņēmieniem, guļbūves ēku celtniecībā lietojamiem darbarīkiem un griezējinstrumentiem, to kopšana, mežizstrādi un meža kopšanas ierīcēm (motorzāģis, krūmgriezis));
 • Celtniecības materiāli (būvkoki, zāģmateriāli, jumta materiāli, cementēšanas materiāli)
 • Guļbūves ēku celtniecība (guļbūves ēku ekonomiskais pamatojums, guļbūves ēku celtniecības tehnoloģijas, izpratne par koka ēku celtniecību, ilgtspējību, ēkas blūvumu);
 • Celtniecības rasēšana un projektēšanas pamati (vienkārši darba rasējumi, skicēšana, izmēru izvietošana un apzīmējumu pielietošana, priekšstats par celtniecības rasējumu izpildi un ēku projektēšanas pamatprincipiem, lasīt vienkāršus ēku projektus);
 • Darba aizsardzība (darba tiesiskās attiecības, darba aizsardzības organizācija uzņēmumā, darba vide, pirmās palīdzības sniegšana);
 • Ekonomikas pamati.
Praktiskās mācības
 • Būvkoku sagatavošana (darbs mežā un būvniecībā ar motorzāģi);
 • Guļbūves ēku celtniecība.

Kvalifikācijas prakse notiek ražošanas/būvniecības uzņēmumos. Kvalifikācijas prakses laikā saņem stipendiju un transporta un izmitināšanas izdevumu kompensāciju līdz EUR 71,00 mēnesī.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri ir apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību par arodizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītoties augstākās izglītības programmās (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes Augstskola),
 • papildināt savas zināšanas profesionālās pilnveides semināros, kursos un izglītības programmās.

Plāšāka informācija

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

 

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS