• Latviešu
 • English

Kokkopis - Arborists

Izglītības programma: Dārzu un parku kopšana

Iegūstamā kvalifikācija: Kokkopis (arborists)

Mācību ilgums: 10 mēnešu (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamata izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Apgūst: vainagu veidošanu, instrumentus un darba ierīces, dendroloģiju, vides mācību, augu aizsardzību, darba aizsardzību, apstādījumu veidošanu, kā arī apstādījumu koku un krūmu praktiskus kopšanas paņēmienus. Praktiskajās mācībās- darba pozīcijas sasniegšanu augstumā, koku vainagu veidošanu, formēšanu, izzāģēšanu. Darbs ar mobilo pacēlāju (iegūst motorzāģa vadītāja apliecību un mobilā pacēlāja vadītāja apliecību).

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavots  kokkopis- arborists, kurš prot:

 • veikt uzdevumus, kas saistīti ar publisko un individuālo apstādījumu koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu;
 • novākt bīstamos kokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas un citus objektus;
 • spēj pielietot koku un krūmu stādīšanā, kopšanā nepieciešamās tehnoloģijas, agrotehniskos pasākumus;
 • pārzina darba paņēmienus augstumā.

Mācību saturs:

Teorijas mācību priekšmeti:

 • Darba aizsardzība (darba aizsardzības likumdošana, organizācija uzņēmumā, darba vide tās novērtēšana, pirmās palīdzības sniegšana);
 • Vides mācība (dabas aizsardzības pamatprasības un likumdošana, rast priekšstatu par apkārtējā vidē notiekošiem procesiem);
 • Dendroloģija (pazīt un atšķirt bieži lietoto kokaugu sugas un šķirnes, to kopšan un uzturēšana dažādos augšanas apstākļos);
 • Apstādījumu veidošana (apstādījumu projekta sagatvošana, to ierīkošana un kopšana, ierīkošanas darbu secība, ekoloģiskā un ekonomiskā nozīme);
 • Augu aizsardzība (apstādījumu kokaugiem nepieciešamo apstākļu radīšana un uzturēšana, dekorativitātes nodrošināšana, kokaugu bojājumu izraisošo cēloņu noteikšana, to seku novēršana un profilakse);
 • Koku vainagu veidošana (koka vainaga veidošanas nepieciešamība, veidi un paņēmieni;
 • Darba instrumenti un aprīkojums (darba instrumenti, to sagatavošana darbam un lietošana koku un krūmu kopšanā, koku gāšanas tehnoloģija, kokā kāpšanas tehnika un aprīkojums darbam augstumā, koku un zaru atbalsta sistēmas, to uzstādīšana).

Praktisko iemaņu apguve:

 • Darba pozīcijas sasniegšana (rīcības plāna sagatavošana, darba paņēmieni augstumā, riska faktoru novērtēšana, darba pozīcijas sasniegšana (kāpšana) izmantojot aprīkojumu un mobilo pacēlāju ar platformu, darba inventāra uzturēšana darba kārtībā);
 • Kokaugu kopšana (apgūst iemaņas un prasmes koku un krūmu stādīšanā, kopšanā publiskajos un individuālajos stādījumos);
 • Griešanas tehnika (praktiskas iemaņas koku gāšanā un atzarošanā, koku vainagu veidošanā, darbs augstumā ar koku kopšanas instrumentiem).

Kvalifikācijas prakse 

Kvalifikācijas prakses laikā var saņemt stipendiju, transporta un izmitināšanas izdevumu kompensāciju līdz EUR 71,00 mēnesī.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri ir apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību par arodizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītoties koledžas un augstākās izglītības programmās;
 • papildināt savas zināšanas profesionālās pilnveides semināros, kursos un izglītības programmās;
 • pēc 3 gadu praktiskās darbības var apgūt koka tehniķa specialitāti.

Plašāka informācija

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

 

 

 

 


 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS