• Latviešu
 • English

Būvstrādnieks

Izglītības programma: Būvdarbi

Iegūstamā kvalifikācija: Būvstrādnieks

Mācību ilgums: 3 gadi

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 7 klases

Valsts budžeta stipendija no EUR 10 līdz EUR 150. Stipendijas apmērs katru mēnesi izglītojamajiem tiek noteikts, ņemot vērā mēneša vidējos vērtējumus, katrā mācību priekšmetā un stundu apmeklējumu.

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās pamatizglītības apguvi ar pedagoģisko korekciju, sagatavot būvstrādnieku, kurš spēs strādā būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, veic būvobjektos nepieciešamos palīgdarbus, vienkāršus zemes darbus, pārvieto celtniecības materiālus un palīgmateriālus celtniecības objektā, veic materiālu izkraušanu un nokraušanu, gatavo būvjavas, betona sastāvus, palīdz uzstādīt un demontēt dažādas būvkonstrukcijas un būvizstrādājumus, veic vienkāršus mūrēšanas darbus, sagatavo dažādas virsmas tālākai apdarei, novāc būvgružus, prot strādāt ar rokas un vienkāršiem elektriskiem instrumentiem.

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • par galvenajiem celtniecības procesā notiekošajiem būvdarbiem un to izpildes tehnoloģijām;
 • izprast rasējumu izpildes pamatprasības;
 • iemācīties izpildīt vienkāršus darba rasējumus;
 • izprast izmēru izvietošanas pamatprasības un nosacīto apzīmējumu pielietošanu;
 • dot priekšstatu par celtniecības rasējumu izpildi un ēku projektēšanas pamatprincipiem;
 • prast lasīt vienkāršus ēkas projektus;
 • apgūt zināšanas par dažādiem celtniecības materiāliem, to īpašībām un pielietošanu;
 • radīt priekšstatu par kritērijiem, pēc kādiem izvēlēties materiālu konkrētajos apstākļos;
 • izprast nepieciešamā materiālu daudzuma aprēķināšanas pamatprincipus;
 • izprast videi draudzīgu materiālu izvēles nozīmi;
 • radīt priekšstatu par galveno operāciju veikšanu ar rokas instrumentiem;
 • radīt priekšstatu par galdniecības darbagaldiem un elektriskajiem rokas instrumentiem, par videi draudzīgu instrumentu lietošanu;
 • izprast elektrotehnikas lomu sadzīvē un tehnikā;
 • izprast galvenos elektriskos un magnētiskos procesus, zināt to nozīmi un pielietojumu elektrotehnikā;
 • izprast elektrotehnikas ietekmi uz vidi un veidot pareizu attieksmi pret elektrotehnikas izmantošanu;
 • par rīcību elektrobīstamās situācijās, pieņemot lēmumus un uzņemoties atbildību un rūpes par sevi, līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi;
 • veidot priekšstatu par darba aizsardzības būtību un normatīvo dokumentu bāzi, darba tiesisko attiecību vispārīgajiem principiem un darba vides iekšējās uzraudzības kārtību;
 • sniegt zināšanas un attīstīt prasmes par darba drošības prasību ievērošanu darba vietā;
 • veidot izpratni par pirmās palīdzības nozīmīgumu un zināt pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipus dažādu sadzīves traumu gadījumos;
 • veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi un priekšstatu par apkārtējā vidē notiekošajiem procesiem;
 • par darba tiesību reglamentējošo tiesisko bāzi, par likumiem, kas jāievēro, aktualitātēm un izmaiņām normatīvajos aktos;
 • attīstīt spējas adaptēties un integrēties sociālajā vidē;
 • veidot izpratni par cilvēka individuālajām īpatnībām saskarsmes procesā;
 • attīstīt prasmes un iemaņas sekmīgai pašattīstībai un komunikācijai.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālo pamatizglītības programmu ar pedagoģisko korekciju un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, nokārtojuši pamatizglītības valsts pārbaudījumus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, saņem apliecību par profesionālo pamatizglītību un apliecību par vispārējo pamatizglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt mācīties vidējās vispārizglītojošajās mācību iestādēs, arodizglītības programmās un profesionālās vidējās izglītības programmās;
 • izglītoties profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 
Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski