• Latviešu
 • English

Bistro pakalpojumu darbinieks

Izglītības programma: Restorānu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija: Bistro pakalpojumu darbinieks

Mācību ilgums: 10 mēnešu (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: pamata izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Profesionālās izglītības programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu Bistro pakalpojumu darbinieku, kurš strādā tūrisma un viesmīlības nozarē, apkalpo viesus, pasniedz ēdienus un dzērienus, gatavo ēdienus un dzērienus no augstas gatavības pakāpes pusfabrikātiem, prot rīkoties un kopt aprīkojumu, strādā komandā, komunicējas valsts valodā un angļu valodā.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • apkalpot viesus bistro uzņēmumos,
 • gatavot un pasniegt ēdienus un bezalkoholiskos dzērienus,
 • gatavot ēdienus no pusfabrikātiem,
 • sakārtot tirdzniecības zāli un inventāru darbam,
 • izvēlēties un lietot atbilstošas viesu apkalpošanas metodes,
 • pieņemt un izpildīt pasūtījumus,
 • strādāt ar kases aparātu,
 • noformēt rēķinus,
 • klāt galdus ikdienā un raksturot galda klājumus svētku gadījumos,
 • organizēt savu darbavietu,
 • orientēties noliktavu saimniecībā,
 • raksturot ražošanas uzskaiti,
 • strādāt komandā,
 • sniegt mutisku informāciju par savu darbu;
 • sadarboties ar kolēģiem un viesiem,
 • ievērot profesionālās ētikas principus,
 • sniegt pirmo palīdzību,
 • ar klientiem sazināties svešvalodā.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību atbilstoši spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām

Tālākās izglītības iespējas:

 • turpināt izglītoties profesionālās vidējās izglītības programmās,
 • izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās,
 • pašizglītoties.

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS