• Latviešu
 • English

Auklis

Izglītības programma: Bērnu aprūpe

Iegūstamā kvalifikācija: Auklis

Mācību ilgums: 1,5 gadi (t.sk. 3 mēnešu prakse uzņēmumā)

Mācību norises vieta: Ērgļi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība

Tu vari apgūt profesiju līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) par valsts un ES finanšu līdzekļiem

Stipendija no EUR 70 līdz EUR 115. Stipendiju katru mēnesi piešķir izglītojamajiem, kuru mēneša vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā ir vismaz 4 (gandrīz viduvēji) un kuriem nav neattaisnotu kavējumu.

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot aukli, kas sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām nodrošinot bērna aprūpi. Auklis veic primārus bērna aprūpes pasākumus, prot plānot veselīga uztura ēdienkarti, gatavo ēdienu, rūpējas par bērna dienas režīmu, organizē radošas darbības un saturīgu brīvo laiku, atbalsta vecākus bērna audzināšanā un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi un zināšanu apguvi.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • strādāt komandā un izprast komandas darba stilu;
 • sniegt mutisku un rakstisku informāciju;
 • risināt radušās problēmsituācijas;
 • ievērot runas un uzvedības kultūru;
 • organizēt bērna ēdināšanu;
 • organizēt bērna radošo darbību;
 • organizēt bērna attīstību veicinošus pasākumus;
 • ievērot dienas režīmu;
 • prasme veidot bērnā empātiju un toleranci;
 • prasme pamatot savu viedokli;
 • aprūpēt bērnu;
 • risināt konfliktus;
 • rotaļāties ar bērnu;
 • uzkopt telpas;
 • apģērbt bērnu;
 • barot bērnu;
 • sakārtot gultas;
 • pagatavot ēdienu;
 • gatavot rotaļlietas;
 • pavadīt bērnu;
 • izprast bērna vecumposmu īpatnības;
 • sadarboties ar vecākiem;
 • izprast mikrovides un makrovides ietekmi uz bērna personības veidošanos;
 • veicināt bērna saskarsmi ar vienaudžiem;
 • veicināt bērna radošās darbības izpausmes;
 • prasme strādāt ar dabas materiāliem;
 • pārzināt dažādas audzināšanas un mācīšanas metodes;
 • stāstīt pasakas;
 • piedalīties kustību un sižeta rotaļās;
 • celt bērna pašapziņu;
 • pasniegt un noformēt ēdienus atbilstoši bērna vecumam un veselības īpatnībām;
 • mācīt sadzīves iemaņas.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Pedagoģijas pamati
 • Audzināšanas teorija
 • Psiholoģijas pamati
 • Bērna aprūpe
 • Bērna uzturs
 • Ēdienu gatavošana
 • Sanitārija un higiēna
 • Sadzīves tehnikas lietošanas pamati
 • Likumdošanas pamati *
 • Rokdarbi
 • Bērna fiziskās darbības organizēšana
 • Bērna radošās darbības organizēšana
 • Mūzika un ritmika
 • Pirmā palīdzība
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kvalifikācijas prakse

Kvalifikācijas prakses laikā var saņemt stipendiju, transporta un izmitināšanas izdevumu kompensāciju līdz EUR 71,00 mēnesī.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamajiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par „viduvēji – 5”, ar kvalifikācijas eksāmena komisijas lēmumu piešķir Aukļa kvalifikāciju un izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Gribi uzzināt vairāk, piesakies un brauc ciemos. Kontaktinformācija 

Esi jau nolēmis apgūt - piesakies mācībām elektroniski

Programma tiek realizēta Eiropas Savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

 

 

  

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS